Változtak a Ktdt. és az EPR jogszabályok

Az EPR kormányrendelet most megjelent, 2024. január elsejével hatályba lépett változata már a 7. időállapotot (érvénybe lépő változtatást) jelenti. A módosításnak a 2023. karácsony napjai előtti társadalmi egyeztetése során a CSAOSZ több észszerűsítő, adminisztrációt könnyítő, módosító javaslatot tett, amelyeket csak csekély részben vett figyelembe a jogalkotó. Fontos, hogy sikerült elérni, hogy az újrahasználható csomagolószerek esetében a tervezett számlazáradékolás előírásától a jogalkotó eltekintett.

A részletek itt olvashatók.

A Magyar Közlöny 2023. évi 194. számában megjelent a

674/2023. (XII. 29.) Kormányrendelet,

amely

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel, valamint

a kötelező visszaváltási díjas rendszerrel

összefüggő egyes kormányrendeleteket módosítja

EPR-re vonatkozó változások:

Az EPR kormányrendelet most megjelent, 2024. január elsejével hatályba lépett változata már a 7. időállapotot (érvénybe lépő változtatást) jelenti. A módosításnak a 2023. karácsony napjai előtti társadalmi egyeztetése során a CSAOSZ több észszerűsítő, adminisztrációt könnyítő, mó-dosító javaslatot tett, amelyeket csak csekély részben vett figyelembe a jogalkotó. Fontos, hogy sikerült elérni, hogy az újrahasználható csomagolószerek esetében a tervezett számlazáradé-kolás előírásától a jogalkotó eltekintett.

 1. (Nem minősül forgalomba hozatalnak):

 

„b) az 1. melléklet 1.9. pontja szerinti körforgásos termék (sütőolaj és -zsír) tulajdonjogának más termék alkotórészeként való átruházása,

 1. c) a körforgásos termék természetes személy általi, nem gazdasági tevékenység keretében végzett saját célú felhasználása,
 2. d) a körforgásos termék tulajdonjogának belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföl-dön nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet részére történő átruházása, ha a körforgásos termék külföldi rendeltetési helyre fuvarozásra vagy küldeményként történő feladásra ke-rült, és igazolt módon külföldre kiszállításra került, vagy
 3. e) a körforgásos termék tulajdonjogának nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló tranzitterületen kialakított, kizá-rólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzletben, végső úti céllal kül-földre utazó utasok részére történő átruházása.
 4. Saját célú felhasználás:
 • Külföldi előállítású csomagolás végleges elválasztása a terméktől saját célú felhasználás-nak minősül.

 

 1. Reklámhordozó papír:
 • Definíció változás;
 • Forgalomba hozatal speciális szabályok;
 • Nyilatkozat tételi kötelezettség a reklámtartalomra.

 

 1. § reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot – ide nem értve kizárólag a gyártó nevének és elérhetőségeinek feltüntetését – tartalmazó, a médiaszolgáltatások-ról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 22.

pont c) alpontja által meghatározott egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, a névjegykártya kivéte-lével az üdvözlő- és más hasonló kártya, a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklám-anyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az egyéb szö-veges kiadvány, ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik;

(a vörös kiemelés a változást mutaja)

 1. DRS alá tartozó cikkek EPR besorolása:
 • A záróelem és címke KF kódjának meghatározása a palack vagy doboz anyaga alapján.

 

 1. § „(6) A kötelezően visszaváltási díjas termék részét képező záróelem és címke esetén a KF kódot a záróelem és címke anyagára vonatkozó, az 1. melléklet 2.3.1. pontjában fog-lalt táblázat szerinti anyagáram kód és az 1. melléklet 2.4.1. pontjában foglalt táblázat vagy az 1. melléklet 2.4.2. pontjában foglalt táblázat szerinti, a kötelezően visszaváltási díjas termék palack vagy doboz anyaga szerinti csoportkód figyelembevételével kell meg-határozni.”
 2. Használt csomagolószerek kérdése:
 • Az EPR díj újbóli fizetése elkerülhető, ha igazoltan már megfizették.

 

 1. EPR díjra vonatkozó adatszolgáltatás szabályai:
 • Adatszolgáltatások módosításának lehetősége negyedévente egyszer.

 

20.§ b) a tárgyévet követő év január 1. napja és március 31. napja között, 1 alkalommal mó-dosíthatja. A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a tárgyévben teljesített, az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait legkésőbb a tárgy-évet követő év március 31. napjáig módosíthatja.

 1. EPR Nyilatkozat:
 • § Nyilatkozatoknak 2024. január 20-ig történő beküldésének lehetősége.

 

 1. Sütőolaj:
 • A „kivéve: műszaki vagy ipari felhasználásra” szövegrész hatályon kívül helyezése.

 

DRS-re vonatkozó változások:

A módosítások között szerepel a „csekély mennyiségű kibocsátó” és a „tej és tejtartalmú ital-termék” definíciójának pontosítása, valamint a DRS-es termék regisztrációjával kapcsolatos költségek aránytalanságának esetén történő eltekintés lehetősége. Emellett meghatározza, például az automata visszaváltó berendezéseken keresztüli visszatérítés és az utalványok érvé-nyességi idejét.

Definiálja a koncessziós társaságok kötelezettségeit és azok működésére vonatkozó rendelke-zéseket, kitérve az utalványok és a készpénzvisszatérítés lehetőségeire, valamint a csatlakozási és szolgáltatási díjak fizetési kötelezettségének kivételeire az EPR esetében.