A CSAOSZ feladata

A Szövetség feladata

Szakterületén – ideértve a csomagolószerek és -gépek gyártását, forgalmazását, felhasználását, továbbá a csomagolással, ellátási lánccal, logisztikával kapcsolatos tevékenységeket a kutatás-fejlesztéstől az értékesítésig – ellátja

 • az érdekképviseleti, érdekegyeztető,
 • szolgáltató és kapcsolattartó feladatokat.

Az érdekképviselet területén:

 • kezdeményezi, koordinálja, szervezi a Szövetség tagjainak, illetve szakmai bizottságainak összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, amelyek a szakterület presztízse, a tagok érdekei érvényre juttatása körében bármely téren felmerül. Kezdeményezi az érdekükben álló új jogszabályok megalkotását, vagy a tapasztalatok alapján meglevők felülvizsgálatát, módosítását, illetve hatályon kívül helyezését,
 • tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a szakterületet érintő gazdasági szabályozók, fejlesztési programok tervezeteivel kapcsolatban. Állásfoglalásairól a gazdaságirányítási szerveket tájékoztatja,
 • közreműködik a kiszámíthatóság és a méltányos teherviselés elvének megfelelő gazdasági környezet megteremtésében, így pl. az egészséges környezethez való alkotmányos jogok érvényesítésében és elősegítésében.

Az érdekegyeztetés területén:

 • elősegíti a tagok közötti együttműködést,
 • információs egyeztető, döntés-előkészítési együttműködést épít ki és tart fenn az állami szervekkel (minisztériumok, kormányszervek, országgyűlési szakbizottságok) társadalmi és gazdasági érdekcsoportokkal, érdekképviseleti szervekkel mindazon kérdésekben, amelyekben a szakterület érdekeinek érvényre juttatása azt indokolttá és szükségessé teszi.

Szolgáltató és kapcsolattartó feladatai keretében:

 • kapcsolatot tart belföldön minden olyan szervezettel, amelyek az érdekképviselethez és érdekegyeztetéshez a szakterület számára szükségesek,
 • kapcsolatot tart fenn és a tagjai érdekeit képviseli a szakterület nemzeti és nemzetközi szövetségeivel,
 • a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében segítséget nyújt tagjai számára külgazdasági kapcsolataik fejlesztésére, új üzleti lehetőségek feltárására, üzletember-találkozók, külföldi gazdasági napokon való részvétel, tanulmányutak, kerekasztal-megbeszélések, közös kiállítások szervezésével, cégmegkeresések közvetítésével,
 • elősegíti a K+F intézmények, tanszékek, laboratóriumok és vállalatok közötti információáramlást és a tudományos kutatás – műszaki fejlesztés – eredményeinek cseréjét.
 • egyéb szolgáltatásokat nyújt:
  • évente megszervezi a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt és a HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési Diákversenyt,
  • szakmai továbbképző tanfolyamokat szervez,
  • szaktanácsadást végez,
  • évente csomagolási tematikájú konferenciát szervez,
  • Magyar Csomagolási Évkönyv címmel évente szakkiadványt jelentet meg,
  • rendszeresen informálja a bel- és külföldi sajtót, szakmai fórumokat a szakterület eseményeiről,
  • egyéb, a tagok által igényelt, de térítéses szolgáltatásokat végez (pl. marketing piackutatás).