Antitröszt szabályzat

CSAOSZ versenytörvénnyel összefüggő magatartás-szabályzata

Jogszabályi háttér

Magyarországon hatályos versenytörvény az 1996. évi LVII. törvény, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról elnevezést viseli és legutolsó változata 2011. június 18-tól hatályos.
A törvény első része foglalkozik a versenyjogi kérdésekkel, így:
- a tisztességtelen verseny tilalmával (II. Fejezet),
- az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmával (III. Fejezet),
- a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmával (IV. Fejezet),
- a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmával (V. Fejezet),
- a vállalkozások összefonódásának ellenőrzésével (VI. Fejezet).

A CSAOSZ alapszabályában rögzített feladatköre

A CSAOSZ a szakterületén, a logisztika teljes körében ideértve a csomagolószerek és -gépek, anyagmozgató és raktári eszközök, -gépek, -berendezések gyártását, forgalmazását, felhasználását, továbbá a csomagolással, anyagmozgatással, raktározással, elosztással kapcsolatos tevékenységeket a kutatásfejlesztéstől az értékesítésig ellátja az érdekképviseleti, érdekegyeztető, szolgáltató és kapcsolattartó feladatokat.

1. Az érdekképviselet keretében:

 1. Kezdeményezi, koordinálja, szervezi a Szövetség tagjainak, illetve szakmai csoportjainak összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, amelyek a szakterület presztízse, a tagok érdekei érvényre juttatása körében bármely téren felmerül.
 2. Tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a szakterületét érintő általános és alapve-tően parlamenti döntések, fejlesztési programok és a szabályozók tervezeteivel kapcsolatban. Állásfoglalásairól a gazdaságirányítási szerveket és társadalmi szervezeteket ez utóbbiak közül, különösen azokat, amelyeknek tagja - tájékoztatja.
 3. Gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek megilletik.
 4. A Szövetség tevékenységi körébe tartozó bármely szintű jogszabállyal kapcsolatban (pl. fuvarozás, környezetvédelmi, minősítési stb.) egyeztetett véleményt alakít ki, állást foglal és fellép a tagok érdekeinek védelmében. Kezdeményezi az érdekükben álló új jogszabályok megalkotását, vagy a tapasztalatok alapján a meglevők felülvizsgálatát, módosítását, illetve hatályon kívül helyezését.
 5. Részt vesz azon társadalmi szervezetek állásfoglalásainak, szakmai javaslatainak megalapozá-sában, amelynek tagja.
 6. Munkáltatói érdekképviseleti tevékenysége keretében ellátja a tagok munkáltatói érdekvédelemmel kapcsolatos feladatait és felhatalmazás alapján középszintű megállapodásokat köt.

2. Az érdekegyeztetés területén:

 1. Elősegíti a tagok közötti együttműködést.
 2. Információs egyeztető, döntés-előkészítési együttműködést épít ki és tart fenn az állami szervekkel (minisztériumok, kormányszervek, országgyűlési szakbizottságok) társadalmi és gazdasági érdekcsoportokkal, érdekképviseleti szervekkel mindazon kérdésekben, amelyekben a szakterület érdekeinek érvényre juttatása azt indokolttá és szükségessé teszi.

3. Egyéb feladatai keretében:

 1. Kapcsolatot tart belföldön minden olyan szervezettel, amelyek az érdekképviselethez és ér-dekegyeztetéshez szükségesek.
 2. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében segítséget nyújt tagjai számára külgazdasági kapcsolataik fejlesztésére, új üzleti lehetőségek feltárására, üzletember-találkozók, külföldi gazdasági napokon való részvétel, tanulmányutak, kerekasztal-megbeszélések, közös kiállítások szervezésével, cégmegkeresések közvetítésével, új vállalkozáshoz piacokat (beleértve az előírásokat is) tartalmazó kiadványok kiegészítésével.
 3. Kapcsolatot tart a szakterület nemzeti és nemzetközi szövetségeivel, és tagjait képviseli.
 4. Elősegíti a K+F intézmények, tanszékek, laboratóriumok és vállalatok közötti információáram-lást és a tudományos kutatás - műszaki fejlesztés - eredményeinek cseréjét.
 5. Egyéb szolgáltatásokat nyújt a tagvállalatok igényei szerint, nevezetesen:
  • számítógépes adatbankot épít ki és működtet a szakmabeli anyagokra, gépekre, esz-közökre, berendezésekre,
  • szabvány, előírás-, illetve jogszabálygyűjteményt állít össze és gondoz,
  • szakirodalmi szolgáltatásokat (irodalomkutatás, cikkmásolatok stb.) nyújt,
  • szaktanácsadást végez,
  • szakmai továbbképző tanfolyamokat, gyártó-felhasználó konzultációkat szervez,
  • szimpóziumokat, konferenciákat szervez
  • fejlesztési management szolgáltatásokat nyújt (időszerű fejlesztési célokról, előkészítés alatt álló, illetve folyó beruházásokról rendszeres informálás, fejlett megoldások, a minőségjavítással összefüggő rendszeres áttekintés stb.),
  • egyéb: a tagok által igényelt, de térítéses szolgáltatásokat végez (pl. marketing piackutatás),
  • vállalkozásokban vesz részt,
 6. Szakfolyóiratot jelentet meg, rendszeresen informálja a sajtót a szakterület eseményeiről. ”

A CSAOSZ versenyjoggal kapcsolatos politikája és intézkedései a jogszerűség fenntartására

Amint a fenti alapszabály részletből kiviláglik, semmilyen, a piaci versenyt korlátozni szándékozó intézkedés nem illeszkedik a CSAOSZ feladatkörébe. Figyelemmel a hivatkozott 1996. évi LVII. törvényre:

 1. a CSAOSZ vállalja, hogy eseti összejövetelein, illetve bizottsági ülésein (továbbiakban: programjain) nem tűz napirendre a versenyjogot esetlegesen sértő kérdéseket és tevékenységét az alapszabálya szellemében folytatja.
 2. a CSAOSZ programjait minden esetben az Elnökség egy tagja, vagy a Főtitkár személyes vezetésével (elnökletével) tartja. E szabályzat a CSAOSZ képviselőjének feladatául adja, hogy minden olyan esetben, amikor a program bármely résztvevője részéről versenykorlátozó szándék merül fel, fellépjen, a cselekmény beszüntetésére szólítson fel és a programot berekessze.
 3. a CSAOSZ vállalja, hogy az alább nevesített témákat programjain nem tárgyalja, azzal kapcsolat-ban adatokat nem gyűjt, közvetít, stb.:
  • aktuális, jövőbeli árak, árelőrejelzések,
  • vevőlista,
  • pénzügyi kimutatások (kivéve a nyilvános adatokat),
  • egyéb, nem nyilvános, verseny-érzékeny információk.
 4. a CSAOSZ a programjainak nyilvánosságát biztosítja. A saját fórumain (hírlevél, honlap) a nyilvá-nosság számára közzé teszi programjainak idejét, helyét, a megtárgyalni tervezett témákat, to-vábbá annak emlékeztetőjét.
 5. A CSAOSZ vállalja, hogy munkabizottsági üléseinek jelenléti ívén feltűnteti és a résztvevők aláírá-sukkal elfogadják az alábbi szövegezést: A CSAOSZ jelen rendezvényén a versenytörvénybe ütköző kezdeményezéssel nem élek és ezt a kötelmet a jelenléti ív aláírásával elfogadom.
 6. A CSAOSZ lehetővé teszi, hogy a résztvevők szakjogászai a programokon térítési díj ellenében részt vegyenek.